Gebiedsontwikkeling

Kern van de insteek van 4THECITY is het creëren van authentieke gebieden. 4THECITY ontwikkelt duurzame concepten waarin leefbaarheid, diversiteit en gezondheid centraal staan. Gebieden moeten qua concept, stedenbouw, duurzaamheid en gebruikers ook betekenis hebben voor de stad en zelfs de regio. Zo kan voor de lange termijn meerwaarde worden gecreëerd voor de plek zelf, maar ook in de bredere maatschappelijke context

Nu de economie weer bergop gaat, staan veel gebieden die 5 jaar geleden geen toekomst hadden volop in de belangstelling. Dit geldt voor binnensteden, maar ook voor meer perifere gebieden en bedrijvenparken. Dit biedt ongekende kansen.

In de Randstad is 4THECITY betrokken bij de herstructureringsopgave voor gebieden te kampen hebben met wateroverlast. Dit kan komen door regenval of door hoog water van rivieren. Voor deze gebieden moeten financiële modellen slim gekoppeld worden aan vastgoedconcepten om zo kosten en baten te kunnen optimaliseren.

De verduurzaming van gebieden biedt kansen. De omslag naar Bijna Energie Neutraal (BENG) of Nul op de Meter (ENG) vergt investeringen. Deze investeringen kunnen vaak beter en efficiënter op gebiedsniveau worden gedaan waarbij gebruik kan worden gemaakt van schaalvoordelen. Duurzaamheid heeft niet alleen tot doel om uitputbare grondstoffen te sparen, maar kan ook een middel zijn om met behulp van participatie en betrokkenheid vanuit de buurt leefbaarheid en vitaliteit te vergroten. Voor veel woningcorporaties en gemeenten ligt hier nog een uitdaging.