Projecten

Conceptontwikkeling abdij Rolduc

In opdracht van de gemeente Kerkrade en IBA Parkstad (Internationale Bauausstellung) ontwikkelt 4THECITY in samenwerking met UrbanBlue nieuwe concepten voor dit grootste Rijksmonument van Nederland, dat in de tijd terug gaat tot het jaar 1106.

Uitgaand van de huidige kwaliteiten van de gebouwen en het omliggende gebied worden nieuwe concepten vormgegeven op het snijvlak van onderwijs, conferentie, hospitality, wonen en beleven. Samen met onderwijsinstellingen uit Nederland en daarbuiten, het bedrijfsleven en andere initiatieven worden thema’s uitgewerkt die zich richten op duurzaamheid, gezondheid en leefkwaliteit.

Status: ontwikkeling

Floriade Almere 2022

In opdracht van Floriade BV coördineert 4THECITY de vastgoedontwikkeling van de stedenpaviljoens voor deze nieuwe wereldtuinbouwtentoonstelling. Hoofdthema's voor de nieuwe Floriade zijn Feeding, Greening, Energising en Healthying the city. De Floriade van 2022, in het hart van Almere, combineert het beste van twee werelden. Enerzijds de vernieuwingsdrang in de Nederlandse tuinbouwsector op het gebied van voedselproductie, duurzaamheid en gezondheid. Anderzijds het streven van Almere om een 'groene' stad te zijn: aangenaam, gezond en zelfvoorzienend. Internationale steden wereldwijd wordt gevraagd om hun innovaties op de hoofdthema's te laten zien en hiermee Nederland en de wereld te inspireren. De stedenpaviljoens gaan na de Floriade deel uitmaken van de groene stadwijk die dan op het terrein komt met ongeveer 600 woningen en ondersteunende functies.

Status: ontwikkeling

Herontwikkeling Het Dorp Siza

In opdracht van zorginstelling Siza begeleidt 4THECITY de ontwikkeling van een duurzaam energieconcept voor het gehele gebied van Het Dorp in Arnhem. Naast woningen voor cliënten van Siza maakt de ontwikkeling van commerciële woningen, appartementen en andere voorzieningen deel uit van de herontwikkeling van het gebied. Het energieconcept wordt ontwikkeld als Energy Service Company (ESCo) en wordt gefinancierd door Siza en bancaire instellingen. Doelstelling is om het gehele gebied energieneutraal te maken en een concept door te voeren dat leefkwaliteit van de bewoners van Het Dorp verbetert.

Status: realisatie

Nieuwbouw De Zandakkers

In opdracht van Stichting Samen Zorgen wordt door 4THECITY in Herveld een woonzorggebouw ontwikkeld met 35 appartementen. De huidige accommodatie voldoet niet meer aan de moderne wensen en eisen van bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg. Met oog voor de omgeving wordt een 'healing environment' gerealiseerd voor de ouderen met een zorgvraag uit Herveld-Andelst en omgeving. Duurzaamheid, flexibiliteit, inpasbaarheid en betaalbaarheid zijn kernbegrippen bij de ontwikkeling. 4THECITY is verantwoordelijk voor het bestemmingsplanproces, het ontwerpproces en, later, de realisatie van het gebouw.

Status: ontwikkeling

Herontwikkeling Roepaen

In opdracht van het Nationaal Restauratiefonds, de provincie Limburg, de gemeente Gennep en de gebouweigenaren ontwikkelt 4THECITY concepten voor een nieuwe positionering van dit (rijks)monumentale klooster. Dit moet leiden tot een eenduidig inhoudelijk concept met een heldere juridische structuur en financieel perspectief voor de toekomst. Roepaen moet weer het culturele en inspirerende middelpunt van de regio worden. 4THECITY begeleidt ook de vertaling richting nieuwe huurders en een haalbare exploitatie, inclusief de herontwikkeling en verbouw van de verschillende onderdelen van het klooster. In de toekomst wordt het vernieuwd klooster een regionale ontmoetingsplek met ruimte voor eten, drinken, cultuur, werken en beleving.

Status: ontwikkeling

Innovatiepaviljoen Floriade

In 2022 start de nieuwe Floriade in Almere. Thema van de Floriade Almere 2022 is 'Feeding & Greening the city'. In opdracht van en in samenwerking met de provincie Flevoland begeleidt 4THECITY de ontwikkeling, aanbesteding en realisatie van het 1e paviljoen op de Floriade: het Innovatiepaviljoen. Dit paviljoen moet plek gaan bieden aan onderwijsinstellingen en bedrijfsleven uit Almere en omstreken die het gebouw gaan gebruiken als inspiratieplek voor innovatie en samenwerking. Tijdens de Floriade zal het paviljoen worden ingericht met wisselende exposities en zal het een plek zijn voor themabijeenkomsten. Het paviljoen is ontworpen door Doepel Strijker Architecten.

Status: ontwikkeling

Nieuwbouw Sterrenschool Hilversum

In opdracht van de gemeente Hilversum en STIP (openbaar basisonderwijs Hilversum) heeft 4THECITY, in samenwerking met Traject Advies en Management, de ontwikkeling begeleidt van de nieuwbouw voor de Sterrenschool. De school moet tot de duurzaamste en gezondste basisscholen in Nederland gaan behoren. De school is in nauw overleg met omwonenden en andere belanghebbenden ruimtelijk zorgvuldig ingepast in een oude binnenstedelijke omgeving. De principes van de frisse school zijn volledig op het ontwerp toegepast en heeft een EPC van 0 (gasloos). De school wordt gerealiseerd vanaf het voorjaar 2018.

Status: in uitvoering, opdracht afgerond

Biosintrum

In het Friese Oosterwolde verrijst stap voor stap het duurzaamste bedrijvenpark van Nederland. In opdracht van de gemeente Ooststellingwerf en de provincie Friesland ontwikkelt 4THECITY op dit park het Biosintrum. Dit kenniscentrum voor de Biobased economy wordt voor tenminste 80% gemaakt van biobased materials. Tijdens de ontwikkeling is het principe gehanteerd: biobased waar mogelijk, anders circulair. In nauwe samenwerking met studenten van HBO-instellingen, Paul de Ruiter Architecten en lokale bedrijven zijn forse stappen gezet om in de nabije toekomst te kunnen komen tot (bijna) volledig biobased gemaakte gebouwen.

Het Biosintrum gaat plaats bieden aan 6 HBO- en MBO instellingen die in het centrum onderzoek gaan doen en onderwijs gaan geven. Daarnaast zal het lokale en regionale bedrijfsleven het centrum gaan gebruiken voor innovatie, ontmoeting en inspiratie. Het centrum wordt de uitvalsbasis voor het Kenniscentrum Bodem en het Applicatiecentrum Biobased Plastics. Het gebouw krijgt een BREEAM Outstanding label. Status: ontwikkeling

Nieuwbouw Eosta

Eosta is een internationale fair trade distributeur van vers organisch fruit en groente, met een focus op overzeese producten zoals fruit en gewassen uit kassen. Eosta laat vanwege de groei van haar werkzaamheden voor haar distributie en kantoorfaciliteiten een nieuwe locatie ontwikkelen. 4THECITY heeft de ontwikkelingsfase namens Eosta begeleid als opdrachtgever voor Volker Wessels Vastgoed en Rau Architecten. Duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid en een optimale werkomgeving voor haar personeel, zowel in het kantoor als in de bedrijfsgebouwen, staan centraal. Het project wordt voorzien van een zonnepanelendak van 1,5 hectare en wordt gemaakt van veel C2C gecertificeerde materialen. Het gebouw wordt medio 2018 opgeleverd.

Status: realisatie, opdracht afgerond

Fenixloods

In opdracht van Heijmans Vastgoed heeft 4THECITY de herontwikkeling van de Fenixloods 1 ondersteund. Op Katendrecht in Rotterdam, tegenover hotel New York, liggen de Fenix Loodsen. De 1eloods wordt ingevuld met een multifunctioneel programma van creatieve, culturele en culinaire functies. Deze mix bestaat uit Codarts circusopleiding en circus Rotjeknor, naast Conny Janssen Danst en de Fenix Food Factory met een kleine bierbrouwerij/café en verswinkels, retail en (flexibele) kantoorfuncties. Parkeren completeert het programma in de bestaande onderbouw. De bovenbouw bestaat uit een carré van appartementen, die modulair zijn opgebouwd. 4THECITY heeft tevens ondersteund bij het in belegging brengen van het project.

Status: realisatie, opdracht afgerond

Zorggebouwen DrieGasthuizenGroep

Voor DrieGasthuizenGroep (DGG) in Arnhem heeft 4THECITY in de periode 2012-2017 verschillende woonzorggebouwen ontwikkeld. Daarnaast heeft 4THECITY voor DGG het duurzaamheidsprogramma opgezet. Voor één woonproject voor psychogeriatrische cliënten is namens DGG het contractmanagement met de ontwikkelende woningcorporatie gevoerd. Twee projecten zijn zelfstandig ontwikkeld: één gebouw (Klingelpoort) vooral gericht op de zelfstandige woonfunctie voor cliënten met een lagere zorgindicatie. Het laatste gebouw (Hoogstede) biedt huisvesting aan zelfstandige huurders met een zorgvraag en voor 4 groepen ementerende cliënten. Het laatste gebouw is duurzaam ontwikkeld en is het eerste woonzorggebouw in Nederland met een BREEAM certificaat (Excellent).

Status: 2 projecten gerealiseerd, één in realisatie, opdracht afgerond

PROVADA

4THECITY ondersteunt in 2018 alweer voor het 7de jaar PROVADA met de inhoudelijke positionering, de visievorming en de organisatie van het inhoudelijk programma. Het thema voor 2018 is: Educate-Innovate-Integrate. Net als afgelopen jaar wordt PROVADA in 2018 een All Year Round platform voor informatie, innovatie en communicatie rond vastgoedvraagstukken. PROVADA Future wordt dit jaar weer uitgebreid. De PROVADA Vastgoedbeurs wordt dit jaar gehouden op 5, 6 en 7 juni. Op de beurs is 4THECITY betrokken bij de organisatie van de themagerichte congressen en debatten die dienen ter inspiratie en voor kennisvorming. Ook treedt Bert Krikke op als debatleider van inhoudelijke debatten die betrekking hebben op stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid

uitvoering

Haalbaarheid Internationale School Hilversum

In opdracht van de gemeente Hilversum hebben Traject Adviseurs en Managers en 4THECITY het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de nieuwe International Primary School (IPS) Hilversum. De IPS is momenteel nog gesitueerd op 3 verschillende locaties in en rond het centrum van Hilversum. Vanwege gebrek aan synergie tussen deze locaties en de verwachte groei van het internationale onderwijs is een nieuwe locatie nodig. Hiervoor is de Monnikenberg de beoogde locatie. IPS wil op hier ongeveer 6.000 m2 nieuwbouw realiseren en functioneel en inhoudelijk samenwerking zoeken met Merem en de Methylshool. Dit moet leiden tot minder vierkante meters gebouw, dubbelgebruik van functies en inhoudelijke samenwerking tussen de organisaties en hun leerlingen.

Status: Opdracht afgerond

Duurzame gebieden Watertorenberaad

Het Watertorenberaad is een netwerkorganisatie waar ontwikkelaars, corporaties, gemeenten en beleggers deel van uitmaken. Samen met Watertorenberaadpartners Rebel Group en Urban Core, en ondersteund door verschillende architectenbureaus en kennispartners, onderzoekt 4THECITY de kansen en mogelijkheden voor duurzame verstedelijking. In de pilots die 4THECITY uitvoert zijn de gemeenten Schiedam en Rotterdam en corporatie Woonstad opdrachtgever. In beide steden wordt onderzocht hoe twee gebieden die te kampen hebben met waterproblematiek, toekomstbestendig kunnen worden gemaakt, waarbij tevens duurzaamheid, leefbaarheid en sociale cohesie als onderzoeksopdracht worden meegenomen. De resultaten van de 4 pilots worden vervat in een Handreiking die in de zomer van 2018 uitkomt.

Status: Uitvoering

Ecomunitypark

Van 2012 tot 2016 was Bert Krikke Projectdirecteur van de ontwikkeling van het Ecomunitypark in Oosterwolde. In nauwe samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf en de provincie Friesland zijn de Structuurvisie en het bestemmingsplan opgesteld. Vervolgens is samen met Power House Company het Masterplan vormgegeven. Dit plan vormde op haar beurt weer de basis voor het Beeldkwaliteitsplan en de Parkmanagementgids. Het park heeft als ambitie neergelegd om één van de duurzaamste bedrijvenparken van Europa te willen worden, waarop kennisuitwisseling en versterking van de biobased economy centraal staan. Ecomunitypark heeft inmiddels het BREEAM Outstanding certificaat ontvangen, als enige bedrijvenpark in Nederland. Ook de eerste gebouwen, van Ecostyle, die op het park zijn gerealiseerd hebben het predicaat BREEAM Outstanding en zijn in 2017 verkozen tot beste BREEAM bedrijfsgebouw ter wereld. Inmiddels ontwikkelt 4THECITY op het park het Biosintrum.

Status: Opdracht afgerond

Theater aan de rijn

Generale Oost, het productiehuis voor toneel in Oost Nederland, heeft haar krachten gebundeld met het productiehuis voor Literatuur De Wintertuin uit Nijmegen en het productiehuis voor popmuziek Het Oosten uit Deventer. Samen vormen zij het grootste productiehuis voor cultuur in Nederland: De Nieuwe Oost. De Nieuwe Oost maakt gebruik van Theater aan de Rijn voor het maken van producties en optredens. Dit stadtheater, gelegen in de binnenstad van Arnhem, is volledig herontwikkeld. Er is een nieuwe hoofdentree gemaakt waarbij het pand met haar entree 180 graden is omgekeerd en nu maar haar gezicht naar het gemeentelijke cultuurgebouw Rozet ligt. Dit levert een spraakmakend gebouw op, goed zichtbaar vanuit het Bartokpark. Het geeft een economische en esthetische impuls aan het gebied en de stad. 4THECITY heeft in samenwerking met de directie van De Nieuwe Oost het Ontwikkelingsplan Accommodatie opgesteld. Daarnaast heeft zij De Nieuwe Oost ondersteund bij de verwerving van het pand en het verkrijgen van gebouwsubsidies. Inmiddels maakt Bert Krikke onderdeel uit van de Raad van Toezicht van Theater aan de Rijn. Het verbouwde theater heeft in 2017 de prestigieuze Willem Diehl architectuurprijs gewonnen.

Status: Opdracht afgerond