Slide Projecten Visie Actueel Over 4THECITY MAATSCHAPPELIJK VASTGOED menu 4THECITY ontwikkelt vastgoed en voert onderzoek uit voor gemeenten, de zorgsector en andere instellingen. Vanuit de overtuiging dat met goede concepten steden en gebouwen ontstaan waarin mensen graag wonen, verzorgd worden, leren, werken en genieten.

Het doel van 4THECITY is dat gebouwen optimaal functioneren. Dat ze echt ondersteunend zijn aan het ‘primaire proces’ dat in deze gebouwen centraal staat. Dit levert zorggebouwen op met een ‘healing environment’, frisse scholen en inspirerende cultuurgebouwen.

Er moet in de maatschappelijke sector vaak gewerkt worden met beperkte budgetten. Het gaat dan ook om het maken van een integrale afweging tussen gebruiksgemak, uitstraling, duurzaamheid en betaalbaarheid. Bij de ontwikkeling van gebouwen worden naast de investeringskosten de exploitatiekosten integraal meegenomen. 4THECITY kan ondersteunen bij het financieren en in belegging brengen van het vastgoed.

4THECITY ontwikkelt regelmatig gebouwen waarin bedrijfsleven, onderwijs en overheden gaan samenwerken. Bij deze gebouwen is beleving een belangrijk aandachtspunt. Hiervoor worden op maat concepten ontwikkeld. Flexibiliteit, indeelbaarheid en aanpasbaarheid van functies in de tijd zijn randvoorwaarden. Voorbeelden zijn het Biosintrum in Oosterwolde en de Fenixloodsen in Rotterdam.
mobile menu Projecten Visie Actueel Over 4THECITY

Slide 4THECITY ontwikkelt duurzaam. Hierbij wordt gekeken naar het zo laag mogelijk houden van het energieverbruik, maar ook naar de toepassing van duurzame materialen zoals hout en andere biobased materials, circulair materiaal gebruik en de flexibiliteit in gebruik. Hierbij staat niet het label of het certificaat centraal, maar het uiteindelijke resultaat, het gemak en plezier van de gebouwgebruiker.

4THECITY wil samen met stakeholders op het gebied van ontwikkeling, financiering en belegging helpen om het verschil te maken. Zij kan beperkt risicodragend of op basis van fee-ontwikkeling zorg dragen voor het gehele proces vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering van projecten.

Slide GEBIEDSONTWIKKELING Kern van de insteek van 4THECITY is het creëren van authentieke gebieden. 4THECITY ontwikkelt duurzame concepten waarin leefbaarheid, diversiteit en gezondheid centraal staan.

Gebieden moeten qua concept, stedenbouw, duurzaamheid en gebruikers ook betekenis hebben voor de stad en zelfs de regio. Zo kan voor de lange termijn meerwaarde worden gecreëerd voor de plek zelf, maar ook in de bredere maatschappelijke context.

Het zijn economisch roerige tijden. Des te belangrijker wordt de aandacht voor de toekomst van binnensteden, maar ook voor meer perifere gebieden en bedrijvenparken.

In de Randstad is 4THECITY betrokken geweest bij de herstructureringsopgave voor gebieden die te kampen hebben met wateroverlast. Dit kan komen door regenval of door hoog water van rivieren. Voor deze gebieden moeten financiële modellen slim gekoppeld worden aan vastgoedconcepten om zo kosten en baten te kunnen optimaliseren. Ook in het nieuwe Floriadegebied in Almere wordt volop geëxperimenteerd met nieuwe concepten voor waterretentie en het bestrijden van hittestress.

De verduurzaming van gebieden biedt kansen. De omslag naar Bijna Energie Neutraal (BENG) of Nul op de Meter (ENG) vergt investeringen. Deze investeringen kunnen vaak beter en efficiënter op gebiedsniveau worden gedaan waarbij gebruik kan worden gemaakt van schaalvoordelen. Duurzaamheid heeft niet alleen tot doel om uitputbare grondstoffen te sparen, maar kan ook een middel zijn om met behulp van participatie en betrokkenheid vanuit de buurt leefbaarheid en vitaliteit te vergroten. Voor veel woningcorporaties en gemeenten ligt hier nog een uitdaging.

Slide

Slide DUURZAAM EN GEZOND Aandacht voor duurzaamheid en gezondheid is nodig om onze gebouwen en gebieden, toekomstbestendig en waardevast te maken.

Wanneer een overheid of bedrijf het heeft over duurzaamheid, gaat het vaak over energie(neutraliteit). Door het steeds verder aanscherpende beleid van de overheid ligt hier een grote uitdaging. Hoe pakken we dit aan bij hoogbouw of bij gebiedsontwikkeling, vooral wanneer er niet altijd gebruik kan worden gemaakt van een Warmte Koude Opslag (WKO) en wanneer het dakoppervlak te klein is voor alle duurzame energieopwekking. 4THECITY denkt samen met ontwikkelaars en gemeenten mee over duurzame gebouw- en gebiedsconcepten die uitgaan van energieneutraliteit (nul op de meter).

Naast energie wordt materiaalgebruik en circulair omgaan met grondstoffen steeds belangrijker. 4THECITY werkt in verschillende projecten aan gebouw- en productinnovaties die er toe bijdragen dat grondstoffen worden bespaard en afvalstoffen worden beperkt.

Gezondheid is onlosmakelijk verbonden met duurzaamheid. Steden waarin duurzaam vervoer is, ruimte is voor voetgangers en fietsers, de luchtkwaliteit goed is en geluidoverlast beperkt wordt, dragen bij aan een gezonde leefomgeving. Ook binnen gebouwen kan er van alles gedaan worden om de gezondheid te bevorderen. Bijvoorbeeld door het stimuleren van trapgebruik, het introduceren van groen in gebouwen, gedoceerde ventilatie, het toepassen van een circadiaan lichtritme en het gebruik van materialen die een lage uitstoot van schadelijke stoffen hebben.

4THECITY maakt gebruik van de kennis en expertise die is opgedaan binnen onder meer BREEAM en de Well Building Standard. Daar waar dit meerwaarde biedt, bijvoorbeeld wanneer er financiële voordelen zijn, wordt certificering meegenomen en maakt dit integraal onderdeel uit van het ontwikkelproces.

Slide

Slide ADRES Colenbranderstraat 22
6813 KW Arnhem
TELEFOON 06-53763039
CONTACT bert.krikke@4thecity.nl SOCIALS Duurzame gebouwen en gebieden die lange termijn meerwaarde creëren, voor hun gebruikers en omgeving